Lirene wspiera startujące Panie

Zapraszamy nasze zawodniczki do udziału w konkursie z atrakcyjnymi upominkami marki Lirene.

Panie będą miały aż 13 szans na zdobycie atrakcyjnych upominków marki Lirene. W poniedziałek bezpośrednio poprzedzający każdy z maratonów będziemy na fan page'u Cisowianka Mazovia MTB Marathon publikowali proste pytanie albo zadanie. Na odpowiedzi będzie czas przez 24 godziny. My następnie błyskawicznie wybieramy zwyciężczynię i podczas niedzielnego maratonu, punktualnie o 11.00 wręczamy zestaw kosmetyków.

Jedyne warunki to:

 • w konkursie mogą uczestniczyć tylko zawodniczki startujące w danym maratonie;
 • trzeba poprawnie odpowiedzieć na nasze zadanie.

Tylko tyle, a do wygrania kosmetyczne niespodzianki, które ucieszą każdą z Pań.

REGULAMIN KONKURSU „LIRENE WSPIERA STARTUJĄCE PANIE”

1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem Konkursu na facebookowym fan page’u Mazovia MTB Marathon (https://www.facebook.com/mazoviamtb/), zwanym dalej „fan page” jest firma Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak” z siedzibą pod adresem ul. Dolna 14/5 05-092 Łomianki i z numerem REGON 017271852 oraz NIP 8481459407, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje zawarte w nim treści. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.
 4. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem serwisu Facebook.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez serwis Facebook. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs podzielony jest na 13 edycji – po jednej na każdy z maratonów MTB organizowanych w cyklu Mazovia MTB Marathon w sezonie 2019.
 2. Wykaz maratonów Mazovia MTB Marathon wraz z datami znajduje się na stronie mazovia.ZamanaGroup.pl.
 3. Każda z edycji Konkursu zaczyna się o 8.00 rano w poniedziałek bezpośrednio poprzedzający dzień organizacji danego maratonu. Oznacza to, że jeśli przykładowo maraton odbywał się w niedzielę, edycja Konkursu zaczyna się o 8.00 rano w poniedziałek rozpoczynający dany tydzień. Edycja Konkursu trwa 24 godziny, czyli kończy się o 8.00 rano następnego dnia po rozpoczęciu edycji Konkursu.
 4. W przypadku wystąpienia istotnych dla Organizatora powodów Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia odpowiedzialności. Organizator zobowiązuje się do poinformowania nagrodzonych Uczestników Konkursu o zmianach.
 5. Każda z edycji Konkursu zaczyna się umieszczeniem przez Organizatora pytania Konkursowego na fan page’u.
 6. By wziąć udział w Konkursie, należy odpowiedzieć na zadane pytanie poprzez wysłanie odpowiedzi w komentarzu pod zadanym pytaniem na fan page’u.
 7. Spośród umieszczonych komentarzy Organizator wybierze 3 propozycje, najlepiej w jego opinii odpowiadających na zadane pytanie. Przy wyborze komentarzy, Organizator będzie kierował się następującymi kryteriami: spójność z pytaniem, kreatywność oraz oryginalność.
 8. Rozpatrywane będą wyłącznie komentarze tekstowe, tj. takie, które pozbawione są elementów graficznych (statycznych lub ruchomych).
 9. Organizator wybierze 3 komentarze od 3 różnych Użytkowników.
 10. Ogłoszenie zwycięzców każdej edycji odbędzie się w formie komunikatu opublikowanego na fanpage’u najpóźniej 48 godzin po zakończeniu danej edycji Konkursu.

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem w danej edycji Konkursu może być pełnoletnia zawodniczka:
 2. będąca użytkownikiem (tj. lubiąca) fan page;

i

 1. która opłaciła start w maratonie, którego dotyczy dana edycja konkursu.
 2. Nie ma ograniczeń dotyczących liczby edycji Konkursu, w którym może uczestniczyć Użytkownik – dopóki każdorazowo spełnia jednocześnie oba warunki wymienione w punkcie 1 paragrafu 3.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

4. NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.
 2. Nagrodą w Konkursie jest zestaw kosmetyków marki Lirene.
 3. Na każdą edycję Konkursu przewidziano 3 zestawy nagród. Łącznie w Konkursie Organizator wręczy 42 zestawy nagród.
 4. By odebrać nagrodę, Zwycięzca musi:
 5. po ogłoszeniu wyników skontaktować się z Organizatorem, wysyłając maila na adres biuro@ZamanaGroup.pl;
 6. odebrać nagrodę w Biurze Zawodów o godzinie 11.00 w dniu organizacji maratonu, którego dotyczyła dana edycja Konkursu.
 7. Po ogłoszeniu wyników danej edycji Konkursu, Zwycięzca ma 72 godziny na skontaktowanie się mailowe z Organizatorem. W wypadku zaniechania tego obowiązku, nagroda przypadająca Zwycięzcy przepada.
 8. Zwycięzca zobowiązują się do nieusuwania swojego komentarza, który jest potwierdzeniem wygranej w Konkursie dla Organizatora oraz pozostałych Uczestników Konkursu.
2019-03-14 POWRÓT
Partnerzy